13. Zarobki

1. Zamiast wstępu
2. Prehistoria
3. Po okupacji
4. Powstanie Izby Adwokackiej w Kielcach i jej pierwsze kroki
5. Tworzenie zespołów
6. Sprawy personalne
7. Zamiany Składu Rady Adwokackiej
8. "Sturm - und Drangperiode"
9. Rady wybierane
10. Walne zgromadzenie
11. Liczebność Izby
12. Upolitycznienie i prace społeczne
13. Zarobki
14. Finanse Rady
15. Szkolenie
16. Sprawy dyscyplinarne
17. Posłowie

Przeciętny obrót adwokata, członka Izby, w roku 1955 wynosił 3580 zł, w pierwszej połowie roku 1956 obniżył się do 3490 zł (mniej więcej o 5%). Ale gorzej przedstawiała się kwestia przyjętych przez adwokata do prowadzenia spraw: w roku 1955 wskaźnik ten wynosił miesięcznie 12,4, w pierwszej połowie 1956 – 9,9 (o 20,8% mniej).
Najwięcej było adwokatów osiągających obroty miesięczne do 3000 zł i do 4000 zł, i to w ośrodkach większych (około 50%). Do 1000 zł obrotu osiągało w tym czasie 11% adwokatów, do 2000 zł – 18,5%. Sprawozdanie podaje, że byli to adwokaci świeżo wpisani na listę, albo starsi koledzy, posiadający absorbujące radcostwa prawne w miesiącach: marcu, kwietniu i maju 1955 w Zespole w Ostrowcu najwyższy obrót wniósł 27067, a najniższy 3832 zł co stanowiło stosunek 1:6,3. W Sandomierzu najwyższy 22408 zł, a najniższy 1955 zł, w Zespole Nr 1 w Kielcach najwyższy 20369 zł, najniższy 4090 zł. w zespołach mniejszych dysproporcje te nie są tak rażące: w Końskich najwyższy obrót wynosił 13860 zł, najniższy 9100 zł (stosunek 1:1,5), w Opatowie najwyższy obrót 11830 zł, najniższy 5959 zł (stosunek 1:1,9). Należy żałować, że nie podano faktycznych zarobków osiąganych z radcostw, ponieważ w owym czasie niemal każdy adwokat miał jakieś radcostwo.
A jak było później, po rozdzieleniu adwokatów „kratkowych” od tych, którzy wykonują funkcje radców prawnych? Przeciętne wynagrodzenie adwokata, członka zespołu, w Izbie naszej wynosiło: w roku 1964 – 4430 zł, w 1965 – 4154 zł, w 1966 – 4229 zł. Zaznaczyć tu trzeba, że w tym okresie nie było wypadku, by ktoś z adwokatów nie wypracował podstawowego minimum zarobków. W roku 1965 suma obrotów w Zespołach Izby kieleckiej wynosiła 16904550 zł, z czego po potrąceniu kosztów administracyjnych w kwocie 5145369 zł pozostało na wynagrodzenie brutto 9244153 zł.
Sprawy te, jak widać z protokołów posiedzeń Rady, stały się w ostatnim okresie przedmiotem coraz pilniejszej uwagi i troski władz adwokackich. Dały się obserwować tendencje w kierunku wyrównywania dochodów poszczególnych członków zespołu oraz w kierunku dochodów zapewnienia coraz wyższego minimum adwokatom najmniej zarabiającym. Analizowano to na tle obniżenia się ilości spraw w zespołach i obniżenia się dochodów.
W roku 1969 obrót w zespołach Izby wynosił 16713734 zł. Średni miesięczny obrót 1 adwokata wynosił 7780 zł. Na wynagrodzone brutto wszystkich adwokatów przypadała suma 11480421 zł. Średnie wynagrodzenie brutto adwokata wynosiło: w Kielcach 5910 zł, w innych miejscowościach 5141 zł, w Izbie 5340 zł. Ilość spraw z wyboru w porównaniu z ilością z roku 1968 zmalała o 10,5%.
 

powrót

© Copyright 2009 - 2022 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet