9. Rady wybierane

1. Zamiast wstępu
2. Prehistoria
3. Po okupacji
4. Powstanie Izby Adwokackiej w Kielcach i jej pierwsze kroki
5. Tworzenie zespołów
6. Sprawy personalne
7. Zamiany Składu Rady Adwokackiej
8. "Sturm - und Drangperiode"
9. Rady wybierane
10. Walne zgromadzenie
11. Liczebność Izby
12. Upolitycznienie i prace społeczne
13. Zarobki
14. Finanse Rady
15. Szkolenie
16. Sprawy dyscyplinarne
17. Posłowie

W dniu 1 lipca 1956 odbyło się pierwsze Walne Zebranie Wyborcze Izby Kieleckiej. Wybrano nową Radę, która ukonstytuowała się w dniu 25 sierpnia 1956 w następującym składzie: Dziekan – Kazimierz Chojnicki, Wicedziekan – Jerzy Rak, Sekretarz – Andrzej Płoski, Skarbnik – Jan Nowak, Członek Prezydium – Józef Strzykała, Członkowie: Antoni Krężel, Jan Filipiak, Stanisław Zdzitowiecki, Stanisław Zygmuntowicz.
Rada zleciła w zespołach Izby przeprowadzić wybory kierowników, gdyż uznała, że poprzednie wybory nie były przeprowadzane demokratycznie.
Niebawem weszła w życie nowelizacja ustawy o ustroju adwokatury i na jej podstawie Rada Adwokacka powołała na rzecznika dyscyplinarnego adw. Antoniego Krężla, a na jego zastępców: Jana Wrzeszcza, Jerzego Skorżyńskiego, Witolda Zapałowskiego, Mariana Bartla.
Również w trybie tej noweli powołano członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w osobach: Bogumiła Banasika, Stefana Denkowskiego, Kazimierza Jaworskiego, Stefana Mitrowskiego, Rudolfa Szury, Stanisława Szperla, Albina Walkiewicza, Wacława Wędrychowskiego i Romana Żulińskiego.
W dniu 12 kwietnia 1959 odbyły się następne wybory, a oto jak w ich wyniku ukonstytuowała się w dniu 2 maja 1959 nowa Rada Adwokacka: Kazimierz Chojnicki został dziekanem, Jerzy Rak - wicedziekanem, Tomasz Mazur – sekretarzem, Jan Nowak - skarbnikiem, Antoni Krężel – rzecznikiem dyscyplinarnym, Józef Strzykała – członkiem prezydium (przydzielono mu sprawy personalne adwokatów i aplikantów), Henryk Krzemiński, Michał Kasche, Henryk Żebrowski – członkami.
Następne wybory przeprowadzono na wiosnę 1964. Rada Adwokacka ukonstytuowała się jak następuje: Dziekanem został Jerzy Rak, wicedziekanem Tomasz Mazur, sekretarzem Józef Strzykała, skarbnikiem Kazimierz Chojnicki, rzecznikiem dyscyplinarnym Marian Bartl, członkami – Antoni Krężel, Mieczysław Lato i Alojzy Mazur. Antoni Pierzak został wybrany przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej.
Z kolei po nowelizacji ustawy o ustroju adwokatury w dniu 27 kwietnia 1967 odbyło się doroczne zgromadzenie delegatów Izby, na którym wybrano następną Radę Adwokacką. Ukonstytuowała się ona tak: Dziekan - Jerzy Rak, wicedziekan - Tomasz Mazur, sekretarz - Józef Strzykała, skarbnik - Kazimierz Chojnicki, rzecznik dyscyplinarny - Antoni Krężel, członkowie –, Mieczysław Lato, Antoni Stanula, Władysław Roleder i Antoni Pierzak prezes Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej.
Wreszcie na zgromadzeniu delegatów w dniu 19 kwietnia 1970 wybrano następną Radę. Oto jej skład: Dziekan - Antoni Pierzak, wicedziekan - Mieczysław Lato, sekretarz – Kazimierz Kudła, skarbnik – Jerzy Rak, rzecznik dyscyplinarny - Antoni Krężel, członkowie – Kazimierz Czech, Waław Błoński i Józef Roliński. Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej został Jan Gąsior.
 

powrót

© Copyright 2009 - 2022 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet