Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej

 OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SPRAWIE EGZAMINU ADWOKACKIEGO, z siedzibą w Kielcach w 2018 roku

Przystępujący do egzaminu adwokackiego w 2018 roku będą zdawać egzamin zawodowy według zasad określonych w art. 78d ust. 5-8a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2368, ze zmianami). Egzamin będzie obejmował pięć części pisemnych i będzie trwał cztery dni.
Uprzejmie informuję, iż egzamin adwokacki dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze odbędzie się w następujących dniach:
1. w dniu 20 marca 2018 roku, od godziny 10.00 zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa karnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut;
2. w dniu 21 marca 2018 roku, od godziny 10.00 zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut;
3. w dniu 22 marca 2018 roku, od godziny 10.00 zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa gospodarczego – czas na rozwiązanie zadania wynosi łącznie 360 minut;
4. w dniu 23 marca 2018 roku, od godziny 10.00 zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut.
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) w zakładce Zawodowe Egzaminy Prawnicze ukazały się dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego, celem zapewnienia poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych w 2018 roku.
W związku z możliwością wykorzystania własnego sprzętu komputerowego przez zdających informuję, iż:
- Zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań z ww. części egzaminu (w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego).
Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu tj. do dnia 27 lutego 2018 roku.
W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, w powyższym terminie zdający powinien złożyć także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane mu są wymienione w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 112) zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu. Niezłożenie oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu adwokackiego oznacza wybór odręcznego sposobu rozwiązywania zadań. W przypadku awarii sprzętu lub z innej przyczyny, zdający może zmienić decyzję co do sporządzania pracy w formie odręcznej. Nie może jednak uczynić tego odwrotnie, jeśli nie dochował terminu złożenia oświadczenia pozostaje mu już tylko odręczny zapis.
- Zdający na własnych komputerach winni zapoznać się z funkcjonalnością Aplikacji. Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.
- Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, powinni ten sprzęt przynieść na egzamin we własnym zakresie. Przygotowanie sprzętu komputerowego zgodnie z parametrami, podanymi poniżej i na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy sprzęt komputerowy spełnia wymagania techniczne, zdający powinni przed egzaminem i we własnym zakresie, skorzystać z pomocy informatyka. Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminu.
- Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.
- Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te, na każdy dzień egzaminu odrębne, zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).
Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:
· procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
· 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
· system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
· zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
· 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
· wolny port USB;
· konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
· odinstalowany program antywirusowy;
· wyłączony wygaszacz ekranu;
· opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
· zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
· wyłączone aktualizacje automatyczne.
Uwagi:
Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.
* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.
W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:
· Pobrać plik DEMO.zip
· Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
· Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.
Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.
[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.
[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.
zobacz także:
www.ms.gov.pl
http://ms.gov.pl/pl/zawodowe-egzaminy-prawnicze/
https://ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/aplikacja-do-zdawania-egzaminow-prawniczych/news,10326,egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2018.html
załączniki :
- informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań,
- oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego,
- Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.4 - Instrukcja użytkownika

Ponadto informuję, że:

1. Zgodnie z art. 78 d ust. 11 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2368, ze zmianami), podczas egzaminu adwokackiego zdający nie może posiadać przy sobie żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, tabletu, smartfona, i-phona, i-poda, smartwatcha itp., a komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. W przypadku wniesienia na salę egzaminacyjną tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.
2. Podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu adwokackiego, zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa (art. 78 d ust. 12 ustawy Prawo
o adwokaturze), przy czym dozwolone materiały (w formie papierowej) może przynieść na egzamin we własnym zakresie. Komisja egzaminacyjna nie zapewnia zdającym tych materiałów. Jedynie dodatkowo, dla zabezpieczenia dostępu do aktów prawnych w razie potrzeby skorzystania z tekstów przepisów, których zdający nie posiadają przy sobie, na sali egzaminacyjnej będą znajdować się komputery z systemem informacji prawnej. Przewidywane jest jedno stanowisko z systemem informacji prawnej (komputer + drukarka) na 5 osób zdających.
Zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa są materiały przyniesione przez zdających, natomiast korzystanie z systemów informacji prawnej, które będą się znajdować na sali egzaminacyjnej, stanowi jedynie źródło uzupełniające. Sprzęt komputerowy i pozostałe wyposażenie techniczne może być wykorzystywane przez zdających dopiero po rozpoczęciu egzaminu i rozdaniu zadań. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający nie mogą korzystać ani z systemów informacji prawnej, ani z drukarek i kserokopiarek znajdujących się na sali egzaminacyjnej.
3. Niedopuszczalne jest posiadanie własnych materiałów, np. notatek, opracowań, wzorów pism procesowych, jak też monografii, podręczników czy kserokopii pism procesowych lub innych dokumentów pochodzących z akt konkretnych spraw sądowych. Przepis art. 78d ust. 12 ustawy Prawo o adwokaturze nie precyzuje, czy teksty komentarzy oraz zbiory aktów prawnych lub orzecznictwa powinny mieć formę oryginału, czy też mogą być kopiami. W związku z tym należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 880, ze zmianami). Stosownie do treści art. 23 ust. 1 tej ustawy, bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje dozwolone korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów nie tylko przez daną osobę, ale również przez osoby pozostające z nią w stosunku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego (ust. 2 powołanego artykułu). W ramach własnego użytku osobistego mieści się także możliwość zwielokrotnienia opublikowanego dzieła dla celów zawodowych (por. E. Traple: Komentarz do art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Wydaje się zatem, iż korzystanie przez zdających, w czasie egzaminu, z kserokopii dozwolonych materiałów byłoby dopuszczalne tylko wówczas, gdy nie przekraczałoby ram dozwolonego użytku osobistego, zakreślonego przepisami prawa autorskiego. Rozstrzygnięcie wątpliwości co do możliwości korzystania z wyżej wymienionych materiałów, przyniesionych przez zdającego, należy każdorazowo do kompetencji przewodniczącego. Również w sytuacji, gdy na przyniesionych przez zdających materiałach, tj. kodeksach czy komentarzach, będą się znajdować notatki, dopiski itp. przewodniczący będzie rozstrzygał o dopuszczalności korzystania przez zdających z tych materiałów.
4. W razie zaistnienia jakichkolwiek problemów wyłączających możliwość sporządzania przez zdającego rozwiązania zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, lub też gdy zdający – bez względu na przyczynę – wyrazi taką wolę, może w każdym momencie trwania egzaminu przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednak czas trwania danej części egzaminu nie ulegnie przedłużeniu (§ 10 ust. 4 - 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 112).
5. O miejscu przeprowadzenia egzaminu oraz o wyznaczeniu godziny rejestracji, osoby zakwalifikowane do egzaminu adwokackiego zostaną zawiadomione pisemnie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu. W związku z tym przypominam, iż w odniesieniu do zdających ma zastosowanie przepis art. 41 k.p.a., zgodnie z którym w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (§ 1), natomiast stosownie do § 2 wyżej wymienionego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
6. Przed rozpoczęciem każdej części egzaminu adwokackiego, przed wejściem na salę, zdający winni okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).
Nieobecność zdającego podczas egzaminu adwokackiego oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie (art. 78d ust. 13 w zw. z art. 75h ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze).
7. Zdający może być wykluczony z egzaminu przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, jeśli w trakcie egzaminu korzysta z pomocy innej osoby, posługuje się niedozwolonymi urządzeniami lub materiałami, pomaga innym zdającym lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu adwokackiego (art. 78d ust. 13 w zw. z art. 75h ust. 4 ustawy Prawo o adwokaturze).
8. Ostateczną ocenę z pracy pisemnej z każdego z zadań z danej części egzaminu adwokackiego stanowi średnia ocen cząstkowych przyznanych przez każdego
z egzaminatorów, przy czym oceny pozytywne to:
a) celująca - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 6,00,
b) bardzo dobra - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 5,00 lub 5,50,
c) dobra - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 4,00 lub 4,50,
d) dostateczna - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 3,00 lub 3,50.
Ocena negatywna - niedostateczna - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 2,00 lub 2,50.
Pozytywny wynik egzaminu adwokackiego otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu uzyskał ocenę pozytywną.

Kielce, dnia 1 lutego 2018 roku

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach
Sędzia Sądu Okręgowego Rafał Adamczyk

Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań

Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego

Instrukcja użytkowania - Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych

powrót

© Copyright 2009 - 2022 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet