Z życia Izby


Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach 5.06.2014

Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej odbyło się 5 czerwca w siedzibie Centrum Kultury w Kielcach. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej reprezentował adw. Bartosz Grohman – zastępca sekretarza NRA i zarazem opiekun Izby Świętokrzyskiej.

Przybyło ponad 90 adwokatów co oznaczało, że na Zgromadzeniu było wystarczające quorum do podejmowania uchwał. Na wstępie Zgromadzenia adw. Edward Rzepka, dziekan ORA Kielce wspomniał 5 kolegów, którzy odeszli w ostatnim roku. Zgromadzenie uczciło ich pamięć minutą ciszy. Przewodniczącym Zgromadzenia został adw. Józef Domaradzki, który sprawnie prowadził obrady.

Dziekan powitał gości, wśród których byli: SSO Alina Bojara, wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach, Paweł Sokół, prokurator okręgowy w Kielcach, adw. Marek Stoczewski, wicedziekan ORA w Krakowie oraz przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego.

Dziekan Rzepka przedstawił sprawozdanie, podkreślając pojawiające się problemy. Jednocześnie poinformował zgromadzonych, że Okręgowa Rada Adwokacka pracuje bardzo sprawnie i wydajnie, co powoduje, że wszelkie trudności na szczeblu izbowym są sprawnie załatwiane. Dziekan zwracał się do młodszych koleżanek i kolegów zachęcając ich do włączania się do pracy na rzecz samorządu.

Następnie sprawozdania przedstawili prezes Sądu Dyscyplinarnego oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Kolejno zabierali głos goście zgromadzenia. Sędzia Bojara wręczyła na ręce adw. Edwarda Rzepki statuetkę Temidy podkreślając, że sądownictwo powinno być partnerem adwokatury w rozwiązywaniu wszelkich problemów wymiaru sprawiedliwości. Następnie głos zabrał prokurator Sokół, który nawiązał do akcji wizerunkowych adwokatury i zarazem żartował, że trudno mu sobie wyobrazić, aby taką akcję mogła zorganizować Prokuratura. Adw. Bartosz Grohman w imieniu własnym oraz prezesa NRA adw. Andrzeja Zwary, podziękował za zaproszenie i omówił bieżące prace NRA, wskazując na pojawiające się zagrożenia i wyzwania dla samorządu. Nawiązując do słów adw. Rzepki, również zwrócił się do młodszych kolegów o aktywne uczestniczenie w pracach samorządu. Na Zgromadzeniu Izby Świętokrzyskiej przemawiał również członek Prezydium NRA, a zarazem członek Izby i jej były dziekan – adw. Jerzy Zięba.

Na zgromadzeniu zostały podjęte następujące uchwały:

  • Uchwala nr 1, dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Adwokackiej;
  • Uchwala nr 2, zatwierdzająca roczne sprawozdanie finansowe;
  • Uchwala nr 3, dotycząca udzielenia absolutorium za 2013 rok;
  • Uchwala nr 4, która ustaliła składkę samorządową na dotychczasowym poziomie 160 zł;
  • Uchwala nr 5, dotycząca zobowiązania Okręgowej rady Adwokackiej do wystąpienia do Prokuratora Okręgowego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie eliminacji zjawiska polecania niektórych adwokatów podsądnym przez funkcjonariuszy policji i prokuratorów. Wszyscy zgromadzeni głosowali za.

Zgromadzenie zakończyło się dyskusją. Wyrazy uznana za utrzymanie dyscypliny spotkania należą się zarówno dziekanowi, jak i całej Radzie. Warto zauważyć, że dyscyplina w mniejszych Izbach mogłaby posłużyć za wzór dla większych Izb, gdzie Zgromadzenia trwają nierzadko cały dzień.

adw. Bartosz Grohman

 

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet