Z życia Izby


Konkurs krasomówczy aplikantów adwokackich 2014

W dniu 05.04.2014 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach został przeprowadzony Konkurs Krasomówczy dla aplikantów adwokackich naszej Izby.

Konkurs stanowi obowiązkowy element szkolenia aplikantów, ale jednocześnie jest okazją zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności szerszemu gronu odbiorców.

W tegorocznym konkursie brało udział 37 aplikantów II roku szkolenia i 1 aplikantka z III roku. Zmagania uczestników oceniała komisja w składzie: przewodniczący Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach-adw. Edward Rzepka, członkowie: adw. Jerzy Zięba, adw. Agnieszka Massalska, adw. Monika Kot, adw. Bożena Łopacińska-Dragan.

Każdy z uczestników miał za zadanie przygotowanie mowy końcowej w określonej sprawie z zakresu prawa cywilnego lub karnego, wcielając się w wybraną rolę procesową.

Jak zawsze konkursowi towarzyszyły duże emocje związane
z publicznym charakterem wystąpienia. Zaprezentowany poziom był bardzo dobry. Różnorodność stanów faktycznych omawianych spraw dodatkowo uatrakcyjniła publiczności odbiór występów. Wielu aplikantów w sposób niezwykle staranny przygotowało swoje przemowy, posiłkując się orzecznictwem sądowym, ustawodawstwem rzymskim i cytatami teoretyków prawa. Za ciekawe, pełne dobrze rozumianego humoru należy uznać wystąpienie apl. adw. Piotra Grudzieckiego, który przeniósł publiczność w realia lat 50-tych zyskując taką prezentacją swoich umiejętności uznanie Komisji konkursowej.

W przeważającej części przemówienia cechowała poprawność stylistyczna, staranny język, a mówcy jedynie z rzadka i dyskretnie korzystali z przygotowanych wcześniej notatek, najczęściej wtedy, gdy powoływali się na orzecznictwo Sądu Najwyższego bądź w celu zacytowania przepisów prawa.

Komisja konkursowa zdecydowała przyznać pierwsze miejsce aplikantowi adwokackiemu Hubertowi Michalskiemu, który z wielką swobodą i zaangażowaniem przedstawił trudne niuanse sprawy cywilnej.

Drugie miejsce Komisja przyznała aplikantowi adwokackiemu Marcinowi Jaskólskiemu, doceniając rzeczowość i wysoki poziom merytoryczny wystąpienia w sprawie karnej.

Trzecie miejsce przypadło w udziale aplikantce adwokackiej Izabeli Garbacz, która w sposób ciekawy i praktyczny ukazała trudną problematykę zagadnień dotyczących współwłasności.

Ponadto wyłonieni laureaci będą reprezentować Izbę Kielecką w kolejnym etapie konkursu środowiskowego, który odbędzie się w Krakowie.

Komisja doceniła również wystąpienia aplikantów adwokackich Karoliny Kubowicz, Katarzyny Lis, Pauliny Szulwic i Kaliny Buczyło, którzy zostali wyróżnieni.

Laureaci i osoby wyróżnione otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne.


apl. adw. Izabela Garbacz

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet