Z życia Izby


Środowiskowy Konkurs Krasomówczy

II miejsce dla aplikanta adwokackiego naszej Izby
relacja adw. Stanisława J. Jaźwieckiego

W dniu 2 lipca 2011 r. w lokalu Klubu Adwokatów w Krakowie odbył się środowiskowy konkurs krasomówczy zorganizowany dla aplikantów adwokackich - przedstawicieli izb adwokackich w Częstochowie, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie. Każdą z izb reprezentowało dwóch aplikantów. Uczestnicy mieli za zadanie wygłoszenie mowy sądowej w oparciu o kazusy dotyczące dziedzin zarówno prawa karnego jak i cywilnego. Każdy z kazusów dawał możliwość odpowiedniego przygotowania czy to obrony czy oskarżenia, jak i wystąpienia w postępowaniu cywilnym, a przygotowane stany faktyczne dawały odpowiednie pole do popisu zarówno pod względem wywodu uzasadnionego odpowiednią argumentacją prawniczą jak i - co zrozumiałe przy konkursie krasomówczym - także pod względem oratorskim. Przedstawienie poszczególnych wystąpień w niniejszej relacji byłoby niemożliwe, ale zauważyć należy duże starania Kandydatów o to, aby wypaść jak najlepiej. Liczyła sie bowiem ocena jury jak i słuchaczy - zarówno kolegów aplikantów jak i adwokatów, chociaż nie można uznać, że publiczność na tym konkursie dopisała. Niemniej można było zauważyć liczące się postaci adwokatów, którzy okazali zainteresowanie wystąpieniami młodszych kolegów.

Konkurs został przeprowadzony wedle zasad określonych w Regulaminie Konkursów Krasomówczych dla Aplikantów Adwokackich przyjętych uchwałą nr 46/2006 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 23 września 2006 roku. Stąd wybór tematów wystąpień, ról procesowych oraz kolejność dokonana została wcześniej w drodze losowania. Wiadomo było, że o uzyskanych lokatach zdecydują takie walory wystąpień jak sposób przedstawienia strony faktycznej sprawy, poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego forma, konstrukcja jak też poprawność fonetyczna.

W jury zasiedli przedstawiciele poszczególnych Izb Adwokackich, z których pochodzili uczestnicy konkursu - laureaci jego eliminacji izbowych, a więc Dziekan ORA w Krakowie adw. Jan Kuklewicz jako Przewodniczący oraz Dziekan ORA w Rzeszowie adw. Władysław Finiewicz, Dziekan ORA w Kielcach adw. Jerzy Zięba, adw. Wojciech Kilanowski - Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Częstochowie, a nadto prof. Tadeusz Malak - aktor i reżyser, prorektor PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie - jako członkowie.

Biorąc pod uwagę wspomniane kryteria komisja konkursowa uznała, że

  • pierwszą lokatę uzyskał apl. adw. Michał Rams z Izby Krakowskiej (odbywający aplikację pod patronatem adw. prof. Piotra Kardasa),
  • drugą lokatę uzyskał apl. adw. Grzegorz Borek z Izby Kieleckiej (odbywający aplikację pod patronatem adw. Anny Gajkowskiej),
  • trzecią lokatę uzyskał apl. adw. Mateusz Bednarowski z Izby Częstochowskiej (odbywający aplikację pod patronatem adw. Marka Łuczkiewicza).

Każdy z nich otrzymał stosowny dyplom i odpowiednią nagrodę pieniężną.

Komisja konkursowa przyznała też dwa równorzędne wyróżnienia za szczególną oryginalność wystąpień, a to:

  • aplikantowi adwokackiemu Jakubowi Czyżewskiemu z Izby Rzeszowskiej (odbywającemu aplikację pod patronatem adw. Andrzeja Sierżęgi)
  • aplikantowi adwokackiemu Cezaremu Roguli z Izby Krakowskiej (odbywającemu aplikację pod patronatem adw. dr Małgorzaty Kożuch).

Wszyscy aplikanci poza pamiątkowymi dyplomami otrzymali okolicznościowe wydawnictwa, które w towarzystwie Przewodniczącego jury wręczała członek Prezydium NRA, a równocześnie Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów i Szkolenia Aplikantów Adwokackich NRA adw. Małgorzata Gruszecka.
Werdykt jury konkursu oznacza, że do finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich zakwalifikowali się Koledzy Aplikanci Michał Rams i Grzegorz Borek.

Z oficjalnego protokołu konkursowego wynika, że komisja konkursowa uznała, iż poziom przygotowania i wystąpień uczestników tegorocznych eliminacji środowiskowych omawianego konkursu był zróżnicowany, tak pod względem przedstawianej argumentacji prawnej jak i formy prezentacji. Taka opinia została przedstawiona w wystąpieniu Przewodniczącego Komisji dla uzasadnienia werdyktu, ale obok tego padły słowa zarówno uznania dla wysiłku włożonego w wystąpienia jak i słowa zachęty do tego, aby nadal dążyć do jak najwyższego poziomu oratorskiego, który jest częścią trudnego zawodu adwokata.

Na temat konkursu, a zwłaszcza doboru kazusów wypowiedział się również adw. Stanisław Kłys - członek NRA i organizator środowiskowego konkursu. Jako Przewodniczący Komisji Kultury i Doskonalenia Zawodowego Adwokatów podniósł najistotniejsze problemy merytoryczne występujące w materiałach stanowiących kazusy. Trafne uwagi dotyczące potrzeby umiejętnego, popartego wyobraźnią wnikania w przygotowany stan faktyczny w celu odpowiedniej jego interpretacji prawnej są jedynie do zaakcentowania w niniejszym sprawozdaniu. W swym wystąpieniu adw. Stanisław Kłys nawiązał do nie raz i przez wielu głoszonego postulatu samokształcenia się adwokatów i to nie tylko w dziedzinach prawa. Zauważył, że osiąganie wysokiego poziomu wystąpień adwokackich może w sposób istotny przyczynić się do zwyżkowania poziomu sądzenia. Innymi słowy i nawiązując do refrenu piosenki wykonywanej także w Piwnicy Pod Baranami : "" czytaj Szekspira i odeń się ucz ".

Analizie wystąpień konkursowych w szerszym aspekcie oratorstwa poświęcił swe wystąpienie członek jury prof. Tadeusz Malak. Mówił o książeczce - obecnie trudnodostępnej - która powinna być także abecadłem dla mówców sądowych z uwagi na jej uniwersalność i traktowanie o poprawności wysławiania się. Te interesujące uwagi były krótką lekcją wstępną, która zapewne jest wygłaszana zawsze aplikantom adwokackim w Krakowie podczas powierzonych Profesorowi zajęć z zakresu oratorstwa.

Wszystkim uczestnikom konkursu środowiskowego należą się gratulacje, a organizatorom podziękowania za wkład pracy i poświęcony czas, aby konkurs miał właściwą rangę i znaczenie. Jednego wszakże można żałować, że zjawisko określane obecnie hasłowo " parytet " nie zaistniało na tym konkursie. Chodzi o brak uczestnictwa Koleżanek - aplikantek, przy czym brak jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyn takiej absencji.

Piszący te słowa w sprawozdaniu z konkursu środowiskowego odbytego w maju 2005 r. z satysfakcją mógł odnotować w wydawanym ówcześnie "na papierze" numerze 2 Biuletynu ORA w Krakowie, że pierwszą lokatę uzyskała wówczas apl. adw. Bogumiła Górnikowska - właśnie jako reprezentantka Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Adw. Stanisław J. Jaźwiecki

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet