Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2021 r. rejestracja on-line

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2021 r. – rejestracja on-line

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach informuje osoby przystępujące w 2021 roku do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w Kielcach o uruchomieniu od dnia 16 czerwca 2021 r. rejestracji on-line.
Niezależnie od złożenia dokumentów (pocztą bądź osobiście) wszyscy kandydaci proszeni są o rejestrację na stronie internetowej https://egzaminy.e-soa.pl/

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką odbędzie się 25 września 2021 roku, godz. 11.00
Termin składania dokumentów upływa z dniem 11 sierpnia 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data złożenia dokumentów w biurze ORA) – termin ten nie podlega przywróceniu.
Informujemy, że nie obowiązuje regionalizacja składania wniosków. O wyborze siedziby komisji kwalifikacyjnej, do której należy składać dokumenty decyduje kandydat.

Komplet dokumentów o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinien zawierać:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)
2. dowód opłaty – w wypadku przelewów dokonywanych drogą elektroniczną dokument powinien być opatrzony przez bank wzmianką, że nie wymaga podpisu ani pieczęci banku albo, że wydruk spełnia wymogi z art. 7 prawa bankowego. Opłata za egzamin wstępny wynosi 1125,00 zł. należy ją uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950, Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2021 r.”
UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji.
3. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.
Zamiast tych dokumentów można złożyć zaświadczenie, z którego wynikać musi, że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego, w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, nie później niż 7 dni (tj. 18 września 2021 r.) przed terminem egzaminu wstępnego dokumentów, o których mowa wyżej (w pkt. 3).
4. życiorys lub CV (wraz z datą i miejscem urodzenia), CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)
5. odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).
6. kwestionariusz osobowy, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem) – wzór do wydruku
7. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA imieniem i nazwiskiem)


Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.
Do wniosku załącza się:
1. kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:

  • odczytywanie tekstu,
  • udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;

3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 6, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację adwokacką.
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej dostępny jest dokument zawierający informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach (25-310), ul. św. Leonarda 1/30.


Obowiązek informacyjny – RODO – wzór do wydruku
Prosimy o złożenie na nim czytelnego podpisu w miejscu do tego przeznaczonym w celu oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią. Tak podpisany dokument prosimy dołączyć do innych dokumentów składanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu wstępnego.
Prosimy o śledzenie na bieżąco dalszych komunikatów na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.
 

Kwestionariusz osobowy

 

RODO- klauzula informacyjna

 

powrót

© Copyright 2009 - 2022 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet