INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką 2019 roku

 W związku ze złożeniem przez Panią/Pana wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w 2019 r., na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119, s. 1, informujemy o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przeprowadzenie egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką - art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administratorem danych osobowych jest Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach, powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Poz. 89 z dnia 26 marca 2019 roku, (dalej -Komisja Egzaminacyjna).

W czasie postępowania związanego z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach, jako podmiot zapewniający obsługę administracyjną i techniczną działalności komisji kwalifikacyjnej, zgodnie z art. 75e ust. 9 ustawy - Prawo o adwokaturze.

Osobami, z którymi może się Pani/Pana kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw są: Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, a także pracownicy Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

Komisja Egzaminacyjna przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w 2019 r. i przedstawienia jego ostatecznych wyników.

Po zakończeniu egzaminu wstępnego, zgodnie z art. 75i ust. 6 ustawy - Prawo o adwokaturze, następuje przekazanie dokumentacji związanej z jego przeprowadzeniem Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach, która z tą chwilą staje się administratorem danych osobowych i przechowuje te dane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Osoby, które złożyły wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w 2019 roku proszone są o dołączenie do wniosków po zapoznaniu się z nimi i podpisaniu załączonych oświadczeń.

Przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
3) prawo żądania usunięcia danych,
4) prawo żądania do ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

RODO - Klauzula informacyjna
RODO - Klauzula informacyjna - Oświadczenie
RODO - Oświadczenie - Zgoda na przetwarzanie danych

powrót

© Copyright 2009 - 2022 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet