Aktualności


Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2024 r. - info o rejestracji on-line

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2024 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach informuje osoby zamierzające przystąpić w 2024 roku do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w Kielcach o uruchomieniu od dnia 25 czerwca 2024 roku rejestracji on-line.

Niezależnie od złożenia dokumentów (pocztą bądź osobiście) przed złożeniem dokumentów 
w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach należy zarejestrować się w systemie elektronicznym na stronie Centralnego Rejestru Egzaminów Naczelnej Rady Adwokackiej  pod adresem: https://egzaminy.e-soa.pl/
 
UWAGA! Osoby, które podchodziły do egzaminu wstępnego w latach ubiegłych proszone są o ponowne przejście procedury rejestracji!
 
Egzamin wstępny na aplikację adwokacką odbędzie się 28 września 2024 r. 
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 14 sierpnia 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data złożenia dokumentów w biurze ORA) – termin ten nie podlega przywróceniu.
 
Informujemy, że nie obowiązuje regionalizacja składania wniosków. 
O wyborze siedziby komisji kwalifikacyjnej, do której należy składać dokumenty decyduje kandydat.
 
Komplet dokumentów o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinien zawierać:
    1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)
    2. dowód opłaty– w wypadku przelewów dokonywanych drogą elektroniczną dokument powinien być opatrzony przez bank wzmianką, że nie wymaga podpisu ani pieczęci banku albo, że wydruk spełnia wymogi z art. 7 prawa bankowego. Możliwe jest uiszczanie opłaty przekazem pocztowym. Opłata za egzamin wstępny wynosi
1125,00 zł. należy ją uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950, Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2024 r.”  UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji.
    3. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego. 
Zamiast tych dokumentów można złożyć zaświadczenie z którego wynikać musi, że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego.  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego, w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, nie później niż 7 dni (tj. 21 września 2024 r.) przed terminem egzaminu wstępnego dokumentów o których mowa wyżej (w pkt. 3).
    4. życiorys lub CV (wraz z datą i miejscem urodzenia), CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)
    5. odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).
    6. kwestionariusz osobowyCZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)
    7. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)

 

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi
 
Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.
 
Do wniosku załącza się:
    1. kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) w okresie przeprowadzania egzaminu;
    2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności 
w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
    a) odczytywanie tekstu,
    b) udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
    3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa 
w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację adwokacką.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej dostępny jest dokument zawierający informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach (25-310) przy ul. Św. Leonarda 1/30.
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO.
 
 
Klauzula informacyjna 
dla kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką – do pobrania 
 
Prosimy po wydrukowaniu powyższego oświadczenia i złożeniu na nim czytelnego podpisu w miejscu do tego przeznaczonym dołączeniu go do innych dokumentów składanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu wstępnego.
 
Wzory dokumentów do pobrania można znaleźć na stronie http://www.ora.kielce.pl/ w zakładce EGZAMINY PRAWNICZE – EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ 2024 
 
Prosimy o śledzenie na bieżąco dalszych komunikatów na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA
 
 
 

 

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet