Aktualności


Zmiany w Regulaminie doskonalenia zawodowego adwokatów

Naczelna Rada Adwokacka w dniu 8 września 2023 roku przyjęła Uchwałę Nr 109/2023 dotyczącą Regulaminu doskonalenia zawodowego adwokatów.
 
Nowy Regulamin przewiduje, że adwokat wykonujący zawód oraz prawnik zagraniczny wpisany na listę ORA, objęty jest obowiązkiem doskonalenia zawodowego.
 
    • Obowiązek doskonalenia zawodowego adwokatów nadal pozostał, ale został zniesiony obowiązek zbierania punktów za udział w szkoleniach.
    • Okręgowa Rada Adwokacka jest uprawniona do weryfikowania spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez adwokata, a weryfikacja spełnienia tego obowiązku następuje podczas wizytacji prowadzonej przez wizytatora.
    • Prawo do uczestniczenia w systemie doskonalenia zawodowego adwokatów mają aplikanci adwokaccy, którzy na równi z adwokatami będą mogli korzystać z oferty szkoleniowej.
    • Dziekan może zwolnić adwokata w całości lub w części z obowiązku doskonalenia zawodowego, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami.
    • Każda ORA jest zobowiązana do zorganizowania szkoleń w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin rocznie. 
    • Szkolenia w minimalnym wymiarze mają być nieodpłatne dla adwokatów. Za szkolenia, które organizowane są w formie odpłatnej, koszty udziału ponosi adwokat.
 
Regulamin określa formy i przedmiot realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego, wymienione formy to:
    1. samokształcenia;
    2. udziału w szkoleniach organizowanych przez samorząd adwokacki;
    3. udziału w szkoleniach, seminariach, konferencjach lub wykładach, a także innych formach, organizowanych przez inne podmioty;
    4. prowadzenia zajęć szkoleniowych dla aplikantów adwokackich w ramach szkolenia organizowanego przez samorząd adwokacki;
    5. zajęć szkoleniowych, w tym edukacji prawnej, w ramach akcji społecznych organizowanych przez samorząd lub prowadzonych z jego udziałem.
 

powrót

© Copyright 2009 - 2024 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet