INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych dla osób przystępujących do egzaminu adwokackiego 2020 roku

 W związku ze złożeniem przez Panią/Pana wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego w 2020 r., na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119, s. 1, informujemy o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przeprowadzenie egzaminu adwokackiego - art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Administratorem danych osobowych jest Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach, powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2020 roku, (dalej -Komisja Egzaminacyjna).

W czasie postępowania związanego z przeprowadzeniem egzaminu adwokackiego, współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach, jako podmiot zapewniający obsługę administracyjną i techniczną działalności komisji egzaminacyjnej, zgodnie z art. 75e ust. 9 ustawy - Prawo o adwokaturze (Dz.U. 2019.1513 t.j.).

Osobami, z którymi może się Pani/Pana kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw są: Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, a także pracownicy Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

Komisja Egzaminacyjna przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. i przedstawienia jego ostatecznych wyników.

Po zakończeniu egzaminu adwokackiego, zgodnie z art. 78g ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, następuje przekazanie dokumentacji związanej z jego przeprowadzeniem Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach, która z tą chwilą staje się administratorem danych osobowych i przechowuje te dane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
3) prawo żądania usunięcia danych,
4) prawo żądania do ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

RODO - Klauzula informacyjna
RODO - Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych

powrót

© Copyright 2009 - 2021 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet