Aktualności


KOMUNIKAT DZIEKANA z dnia 8 lutego 2021 r. dotyczący ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ W KIELCACH w dniach 19 ? 20 lutego 2021 r.

W związku z wyznaczonym terminem Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach w dniach 19 – 20 lutego 2021 r., w nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu z dnia 20 stycznia 2021 r., uprzejmie przypominam, że zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2021 roku:

1. zgłoszenia kandydatów na stanowiska: Dziekana, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, do organów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach oraz na delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury przyjmowane będą w formie pisemnej poprzez złożenie w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach ul. Św. Leonarda 1/30 lub listem poleconym, od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r. godz. 16.00, przy czym przy zgłoszeniu kandydatury wymagane jest dołączenie oryginału pisemnej zgody kandy data, że przyjmuje kandydaturę. Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach ustala, że z upływem wymienionego terminu nastąpi zamknięcie przyjmowania tego rodzaju zgłoszeń. O chwili zgłoszenia kandydatury decyduje data wpływu pisma do kancelarii Okręgowej Rady Adwokackiej i zasada ta odnosi się również do kandydatur zgłaszanych listownie.

2. projekty pisemnych wniosków i uchwał oraz stanowiska w przedmiocie przesłanych sprawozdań przyjmowane będą przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach w formie pisemnej poprzez złożenie w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, pocztą mailową na adres: ora.kielce@adwokatura.pl lub listem poleconym od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r. godz. 16.00. Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach ustala, że z upływem wymienionego terminu nastąpi zamknięcie przyjmowania tego rodzaju wniosków, uchwał i stanowisk. O chwili złożenia w/w pism decyduje data jego wpływu do biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

Nadto uprzejmie przypominam, że:

3. z uwagi na to, że zgromadzenie w dniu 19 lutego 2021 r., godz. 16.00 (piątek) zostanie przeprowadzone w formie on-line za pośrednictwem platformy Zoom, uprzejmie proszę Koleżanki i Kolegów, którzy dotychczas tego nie uczynili, o zainstalowanie na swoich komputerach bądź laptopach, tabletach czy też telefonach aplikacji Zoom. Jednocześnie z uwagi na to, że zdalne podłączenie osób upoważnionych do brania udziału w Zgromadzeniu będzie weryfikowane przez podanie nazwy użytkownika, uprzejmie proszę, aby login na platformie Zoom odpowiadał imieniu i nazwisku każdego z Państwa (był tożsamy z imieniem i nazwiskiem każdego z Państwa). Przebieg Zgromadzenia w dniu 19 lutego 2021 r., w którym przewidziano tryb zdalny, będzie udostępniany on-line z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (transmisji danych przez sieć Internet).

4. W dniu 20 lutego 2021 r. (sobota) w godz. 9.00 – 13.00 wybory będą się odbywały stacjonarnie przy użyciu papierowych kart do głosowania w Auli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 (głosowanie do urny wyborczej).

Wysoka frekwencja podczas naszego Zgromadzenia powinna być powodem do wspólnej satysfakcji i stać się świadectwem naszego przywiązania do idei samorządnej Adwokatury.
 

 

Kielce dn. 8 lutego 2021 r.


Z wyrazami szacunku
Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
adw. Jerzy Zięba

powrót