Aktualności


Zarządzenie Dziekana ORA w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2020 r.

1.    W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 433) i  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. z 2020 roku, poz. 491 ze zm.), zarządzam:
 
2.    Przedłużyć obowiązującą formę kontaktów z Biurem ORA telefoniczną lub poprzez pocztę e-maile: ora.kielce@adwokatura.pl;
dyscyplinarne.kielce@adwokatura.pl; dziekan ORA: jerzy.zieba@wp.pl
księgowość: ksiegowosc.kielce@adwokatura.pl; do dnia 15 maja 2020 r.

3.    Wstęp interesantów i osób postronnych do lokalu Biura ORA nie będzie możliwy do dnia 15 maja 2020 r. Kancelaria Biura ORA w tym okresie nie przyjmuje korespondencji składanej osobiście przez interesantów. Bezpośredni kontakt możliwy tylko w sprawach pilnych po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty.

4.    Przedłużyć zawieszenie zajęć edukacyjnych aplikantów adwokackich (zajęć szkoleniowych prowadzonych w formie stacjonarnej oraz praktyk sądowych, z zastrzeżeniem zajęć prowadzonych w formie e-learningu), wynikających z regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej do dnia 15 maja 2020 r.

5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania (30 kwietnia 2020 r.).
 


Dziekan ORA w Kielcach
/ ... /
Adw. Jerzy Zięba
 

powrót