Aktualności


Komunikat dotyczący szkolenia dla mediatorów

Szanowna Pani Mecenas,
Szanowny Panie Mecenasie,
Członkowie Izby Adwokackiej w Kielcach

Uprzejmie informuję, że w dniach 16-17 listopada 2019 r. oraz 14-15 grudnia 2019r. ORA w Kielcach we współpracy z Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej organizuje szkolenie mediacyjne, skierowane do adwokatów chcących uzyskać uprawnienia mediatora. Szkolenie odbędzie się w siedzibie ORA w Kielcach ul. św. Leonarda 1/30.

Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym uprawnia do uzyskania certyfikatu mediatora wydawanego przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a następnie uzyskania uprawnienia do wpisu na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin (zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości), poprowadzonych przez:

adw. Cezarego Rogulę - mediatora, członka Young Mediators’ Initiative przy International Mediation Institute w Hadze oraz ambasadora GRO Global; specjalistę z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, prawa ochrony własności intelektualnej, a także prawa rodzinnego, karnego i administracyjnego.

dr. Martę Janinę-Skrodzką - mediator sądową, trenerkę, naukowo zajmującą się analizą porównawczą amerykańskiego i polskiego prawa spółek oraz alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Stypendystkę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej. W Stanach Zjednoczonych prowadziła badania nad mediacją i klinicznym nauczaniem prawa. Autorka ponad 80 publikacji naukowych, wyróżniona przez Ministra Sprawiedliwości medalem „zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości” za dokonania związane z rozwojem edukacji prawniczej oraz popularyzację pracy pro bono.

Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 30 osób.

W przypadku zgłoszenia się 30 osób koszt szkolenia wynosi 600 zł/os. Z wpłat dokonanych przez uczestników zostaną pokryte przez ORA wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia, z którymi ORA zawrze stosowne umowy, natomiast koszty dojazdów wykładowców do Kielc i ich zakwaterowania zostaną pokryty przez NRA.

W  przypadku  mniejszej liczby chętnych, kwota powyższa proporcjonalnie wzrośnie.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie deklaracji zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres: ora.kielce@adwokatura.pl do dnia 10 października 2019r.

O zakwalifikowaniu się do grupy szkoleniowej będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu będą zobowiązane do dokonania wpłaty w wysokości 600 zł (bądź wyższej w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż planowana) w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2019 r. Po uzyskaniu informacji o liczbie chętnych, po 10 października 2019r., kolejnym komunikatem, zostanie przesłana informacja odnośnie ostatecznego kosztu szkolenia (uwzględniającego liczbę uczestników), numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po dacie dokonania wpłaty, ewentualny zwrot wpłaconej kwoty będzie możliwy tylko w przypadku zgłoszenia się innej osoby, która zajmie zwolnione miejsce.

Szczegółowy program szkolenia zostanie wysłany do osób, które dokonają zgłoszenia i po zakwalifikowaniu na listę uczestników opłacą udział w szkoleniu.


Kielce dnia 25 września 2019 r.
Z wyrazami szacunku
Adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach

powrót