Aktualności


Zaproszenie na wykład adw. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego, dziekana ORA w Poznaniu na temat: Cywilistyczne sankcje w walutowych umowach kredytu bankowego

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r.(piątek) godz. 17.00 w formie on-line za pośrednictwem aplikacji ZOOM.

Link do spotkania został przesłany pocztą mailową do członków Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.
 
W programie szkolenia:
 
1. Sankcje wobec wadliwych umów w prawie cywilnym.
2. Swoboda umów a ochrona konsumenta.
3. Umowa kredytu bankowego.
4. Walutowy charakter zobowiązania kredytobiorcy w umowach kredytów denominowanych i indeksowanych.
5. Charakter zobowiązania i aktualny stan regulacji dotyczących kredytów walutowych sensu largo.
6. Orzecznictwo TSUE w sprawach kredytów frankowych.
7. Ustalenie kursu przeliczenia w umowach kredytów denominowanych i indeksowanych.
8. Abuzywność Postanowień kursowych.
9. Abuzywność klauzul indeksacyjnych na gruncie art. 3851 KC.
10. Kontrola postanowień umownych stosowanych przez Banki w umowach kredytowych w odniesieniu do zakresu abuzywności klauzul indeksacyjnych dokonana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz jej skutki.
11. Ocena prawna klauzul indeksacyjnych stosowanych przez Bank pod kątem kwalifikacji jako postanowień niedozwolonych na gruncie przesłanek abuzywności zawartych w art. 3851§1 KC Zakres klauzuli walutowych stosowanych przez banki objęty ewentualną abuzywnością.
12. Problematyka najdalej idącego mechanizmu sankcyjnego (bezskuteczności, nieważności, unieważnialności).
13. Skutki uznania postanowienia za abuzywne w prawie polskim a ewentualna nieważność umowy w całości.
14. Skutki uznania postanowienia umowy za abuzywne w kontekście wyroku TSUE w sprawie C-260/18 oraz wyroków sądów krajowych.
15. Nieważność umowy a rozliczenia pomiędzy stronami.
16. Cel gospodarczy „umów frankowych” a dopuszczalność zastosowania sankcji unieważnienia.
17. Przedawnienie.   
 
Adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach

powrót