Aktualności


OGŁOSZENIE W SPRAWIE POSZUKIWANIA KANDYDATÓW NA WYKŁADOWCÓW szkolenia aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej

 OGŁOSZENIE
W SPRAWIE POSZUKIWANIA KANDYDATÓW NA WYKŁADOWCÓW szkolenia aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach w celu zapewnienia najwyższego poziomu prowadzenia zajęć szkoleniowych dla aplikantów adwokackich uprzejmie prosi osoby posiadające predyspozycje do pracy dydaktycznej, odpowiednie doświadczenie i zainteresowane współpracą w zakresie prowadzenia zajęć dla aplikantów adwokackich o zgłoszenie swojej kandydatury na wykładowcę.
I. Pragniemy uzupełnić listę wykładowców naszej Izby o specjalistów z niżej przedstawionych dziedzin:

 1. prawo karne materialne, prawo karne skarbowe, prawo karne procesowe, wykroczenia, prawo karne wykonawcze, postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych;
 2. prawo cywilne, prawo rzeczowe, księgi wieczyste, hipoteka oraz postępowanie wieczystoksięgowe, obrót międzynarodowy w sprawach cywilnych, postępowanie cywilne – procesowe i nieprocesowe, prawo rodzinne;
 3. prawo administracyjne i postępowanie administracyjne;
 4. prawo gospodarcze, KRS i rejestr zastawów, prawo upadłościowe;
 5. prawo konstytucyjne, prawo europejskie;
 6. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

II. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę na wykładowcę szkolenia aplikantów winna złożyć kwestionariusz, według załączonego wzoru, zawierający dane osobowe oraz informacje niezbędne dla dokonania oceny jej kwalifikacji do prowadzenia zajęć w ramach programu aplikacji lub szkolenia ustawicznego.
Do zgłoszenia można dołączyć opinie przełożonych lub innych osób (instytucji) oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i dydaktyczne kandydata.

III. Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Kielcach, opiniując kandydata, uwzględnia w szczególności:

 1. staż i dorobek zawodowy kandydata,
 2. doświadczenie dydaktyczne,
 3. przydatność do prowadzenia zajęć z określonej dziedziny,
 4. opinie przełożonych lub innych osób (instytucji) oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i dydaktyczne kandydata na wykładowcę,
 5. treść oświadczenia, o którym mowa w pkt. II.

IV.

 1. Przed zaopiniowaniem kandydata Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA może postanowić o jego wysłuchaniu.
 2. Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA wyraża opinię o kandydacie w drodze głosowania tajnego.
 3. Członkowie Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA głosują na kartach do głosowania, oddając głos za, przeciw albo wstrzymując się od głosu.
 4. Za zaopiniowanego pozytywnie uważany jest kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów.

V. Kandydat po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Kielcach zostanie wpisany na listę wykładowców szkolenia aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej prowadzoną przez ORA w Kielcach.
VI. Pozytywna opinia o kandydacie zachowuje moc przez okres dwóch lat od daty jej wydania.

 

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
adw. Jerzy Zięba

Kwestionariusz zgłoszenia kandydata na wykładowcę szkolenia aplikantów adwokackich

powrót

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet