Aktualności


Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich na rok szkoleniowy 2018 dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację adwokacką w dniach 30 września 2017 roku.

 

 

Wpisy na listę aplikantów adwokackich osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację adwokacką w dniu 30 września 2017 roku.

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze (Dz.U.2016.1999 j.t.) uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

 

Prosimy zatem kandydatów, którzy zamierzają ubiegać się o wpis na listę aplikantów adwokackich w roku bieżącym i rozpocząć aplikację adwokacką w dniu 1 stycznia 2018 roku, o złożenie  w Biurze ORA w Kielcach, ul. Św. Leonarda 1/30 wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich.

 

Równocześnie z wnioskiem o wpis należy złożyć:

 

  1. oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, w przypadku wcześniejszego złożenia jego kserokopii lub zaświadczenia o ukończeniu studiów,

  2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo o adwokaturze),

  3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 65 pkt 2 ustawy Prawo o adwokaturze),

  4. oświadczenie kandydata o pozostawaniu bądź nie pozostawaniu w stosunku zatrudniania, oraz wskazanie ewentualnego miejsca zatrudnienia, rodzaju umowy cywilno-prawnej i charakteru wykonywanej pracy.

  5. oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy się żadne postepowanie karne i/lub dyscyplinarne.

Wniosek wraz z wyżej wymienionymi załącznikami prosimy złożyć do dnia 31 października 2017 roku tak, aby mógł być rozpoznany na posiedzeniu ORA w pierwszych dniach listopada.

 

Adw. Jerzy Zięba

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach

 

 

 

 

 

 

powrót

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet