Aktualności


ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ W KIELCACH

 

Z A W I A D O M I E N I E 

O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ

W KIELCACH

 

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo
o adwokaturze (Dz. U. 2016.1999 j.t.) oraz Regulaminu Krajowego Zajadu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 2013 roku, w wykonaniu uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach z dnia 21 marca 2017 roku.

z w o ł u j ę 

Zgromadzenie Sprawozdawcze Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej
w Kielcach
na dzień 2 czerwca 2017 roku (piątek) godz. 16.30,
które odbędzie się w auli Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego

w Kielcach, ul. Jagiellońska 109a

 

Porządek obrad Zgromadzenia

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wybór Komisji:

  • mandatowej

  • wnioskowej

 5. Sprawozdania z działalności:

  • Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach

  • Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby

  • Rzecznika Dyscyplinarnego Izby

  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 6. Wystąpienia Gości. Dyskusja.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia wykonania budżetu ORA za rok 2016

  • udzielenie Radzie Adwokackiej absolutorium.

 8. Dyskusja c.d.

 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie składek adwokackich oraz rozpatrzenie projektów innych uchwał Zgromadzenia.

 10. Wolne wnioski i rezolucje.

 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Rada Adwokacka przesyła jednocześnie sprawozdanie z działalności organów Izby przypominając, iż zgodnie z art. 39 pkt 1 ustawy Prawo o adwokaturze prawo do udziału w Zgromadzeniu Izby oraz prawo do głosowania mają wszyscy adwokaci wykonujący zawód oraz delegaci pozostałych adwokatów wybrani na zebraniu w dniu 15 maja 2017 roku.

Zgodnie z § 10 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23.11.2013 roku – obecność na Zgromadzeniu jest obowiązkowa.

W razie przeszkody uniemożliwiającej danej osobie udział w obradach powinna ona pisemnie usprawiedliwić swoją nieobecność w ciągu 7 dni od dnia powstania tej przeszkody (§ 10 ust. 2).

Z upoważnienia Rady proszę o p u n k t u a l n e przybycie w celu sprawnego przeprowadzenia obrad Zgromadzenia Izby.

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej
w Kielcach

adw. Jerzy Zięba

 

 

powrót

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet