Aktualności


OGŁOSZENIE NR 2  PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W SPRAWIE EGZAMINU ADWOKACKIEGO, z siedzibą w Kielcach, w 2017  roku.

 

W uzupełnieniu wcześniej przekazanych danych co do trybu, sposobu i zasad przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2017 roku dodatkowo przedstawiam poniższe informacje:

1. Zgodnie z art. 78 d ust. 11 ustawy – Prawo o adwokaturze, podczas egzaminu adwokackiego zdający nie może posiadać przy sobie żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, tabletu, smartfona, i-phona, i-poda itp., a komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. W przypadku wniesienia na salę egzaminacyjną tego typu urządzenia, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

2. Podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu adwokackiego, zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa (art. 78 d ust. 12 ustawy – Prawo o adwokaturze), przy czym dozwolone materiały (w formie papierowej) może przynieść na egzamin we własnym zakresie. Komisja egzaminacyjna nie zapewnia zdającym tych materiałów. Jedynie dodatkowo, dla zabezpieczenia dostępu do aktów prawnych w razie potrzeby skorzystania z aktu prawnego, którego zdający nie posiadają przy sobie, na sali egzaminacyjnej będą znajdować się komputery z systemem informacji prawnej. Przewidywane jest jedno stanowisko z systemem informacji prawnej (komputer + drukarka) na 5 osób zdających.
Zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa są materiały przyniesione przez zdających, zaś korzystanie z systemów informacji prawnej, które znajdować się będą na sali egzaminacyjnej, stanowi jedynie źródło uzupełniające. Sprzęt komputerowy i pozostałe wyposażenie techniczne może być wykorzystywane przez zdających dopiero po rozpoczęciu egzaminu i rozdaniu zadań. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający nie mogą korzystać ani z systemów informacji prawnej, ani z drukarek i kserokopiarek znajdujących się na sali egzaminacyjnej.

3. Niedopuszczalne jest posiadanie własnych materiałów, np. notatek, opracowań, wzorów pism procesowych, jak też monografii, podręczników czy kserokopii pism procesowych lub innych dokumentów pochodzących z akt konkretnych spraw sądowych. Przepis art. 78d ust. 12 ustawy Prawo o adwokaturze nie precyzuje czy teksty komentarzy oraz zbiory aktów prawnych lub orzecznictwa powinny być w oryginale, czy też mogą być kopiami. W związku z tym należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stosownie do treści art. 23 ust. 1 tej ustawy, bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje dozwolone korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów nie tylko przez daną osobę, ale również przez osoby pozostające z nią w stosunku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego (ust.2 powołanego artykułu). W ramach własnego użytku osobistego mieści się również możliwość zwielokrotnienia opublikowanego dzieła dla celów zawodowych (por. E. Trample, Komentarz do art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Wydaje się zatem, iż korzystanie przez zdających, w czasie egzaminu, z kserokopii dozwolonych materiałów byłoby dopuszczalne tylko wówczas, gdy nie przekraczałoby ram dozwolonego użytku osobistego, zakreślonego przepisami prawa autorskiego. Rozstrzygnięcie wątpliwości co do możliwości korzystania z wyżej wymienionych materiałów, przyniesionych przez zdającego, należy każdorazowo do kompetencji przewodniczącego. Również w sytuacji, gdy na przyniesionych przez zdających materiałach tj. kodeksach, czy komentarzach znajdować się będą notatki, dopiski, przewodniczący będzie rozstrzygał o dopuszczalności korzystania przez zdających z tych materiałów.

4. W razie zaistnienia jakichkolwiek problemów wyłączających możliwość sporządzania rozwiązania zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, lub też gdy zdający – bez względu na przyczynę – wyrazi taką wolę, może w każdym momencie trwania egzaminu przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania danej części egzaminu nie ulegnie przedłużeniu (§ 10 ust. 4 - 6 rozporządzenia MS z dnia 17.12.2013r).

5. O miejscu przeprowadzenia egzaminu oraz o wyznaczeniu godziny rejestracji, osoby zakwalifikowane do egzaminu adwokackiego zostaną zawiadomione pisemnie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu. W związku z tym przypominam, iż w odniesieniu do zdających ma zastosowanie przepis art. 41 kpa, zgodnie z którym w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, natomiast stosownie do § 2 wyżej wymienionego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

6. Każdorazowo - przed rozpoczęciem każdej części egzaminu adwokackiego, przed wejściem na salę, zdający winni okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (§ 7 ust. 2 rozporządzenia). Nieobecność zdającego podczas egzaminu adwokackiego oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie (art. 78d ust. 13 w zw. z art. 75h ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze).

7. Zdający może być wykluczony z egzaminu przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, jeśli w trakcie egzaminu korzysta z pomocy innej osoby, posługuje się niedozwolonymi urządzeniami lub materiałami, pomaga innym zdającym lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu adwokackiego (art. 78d ust. 13 w zw. z art. 75h ust. 4 ustawy – Prawo o adwokaturze).

8. Ostateczną ocenę z pracy pisemnej z każdego z zadań z danej części egzaminu adwokackiego stanowi średnia ocen cząstkowych przyznanych przez każdego z egzaminatorów, przy czym oceny pozytywne to:

  • celująca - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 6,00,
  • bardzo dobra - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 5,00 lub 5,50,
  • dobra - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 4,00 lub 4,50,
  • dostateczna - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 3,00 lub 3,50.

Ocena negatywna - niedostateczna - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 2,00 lub 2,50.
Pozytywny wynik egzaminu adwokackiego otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu otrzymał ocenę pozytywną.

 

Kielce, dnia 16 lutego 2017 roku.

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach
SSO Alina Bojara

 

powrót

© Copyright 2009 - 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet