Aktualności


PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA ADWOKATÓW W RAMACH UMOWY GENERALNEJ

Ubezpieczenie OC
10% ekstra zniżki
na wszystkie pakiety ubezpieczeń indywidualnych w ERGO Hestii.

 
Sprawdź naszą  ofertę już dziś!

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach informuje, że Naczelna Rada Adwokacka oraz STU Ergo Hestia S.A. podpisały umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2018-2021.
Nowa propozycja obejmuje m.in. rozszerzony zakres ubezpieczenia, niższe składki za dotychczasowe warianty sum ubezpieczenia oraz nowe warianty sum ubezpieczenia.

Umowa generalna jest dostępna na stronie internetowej: http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl  

 

Składki izbowe wraz z ubezpieczeniem OC:  należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.

 

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Izby:
Okręgowa Rada Adwokacka
25-311 KIELCE
ul. Św. Leonarda 1 lok.30
KONTO: PKO Bank Polski I Oddział Kielce
96 1020 2629 0000 9202 0008 9896

Przypominamy, że jeżeli adwokat, który nie złożył wcześniej deklaracji będzie ubezpieczony od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu na sumę ubezpieczenia 100 000 euro oraz ubezpieczeniem dodatkowym na sumę 250 000 euro.
 
Płatności i warianty ubezpieczenia:

Ważne: wszystkie sumy (z wyjątkiem 50.000 EUR) są objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia i każdego adwokata 250.000 EUR oraz łącznie dla wszystkich adwokatów 7.000.000 EUR.
 
1 - przeliczana na PLN wg kursu NBP ogłaszanego po raz pierwszy w roku ubezpieczenia.

WAŻNE: nowa oferta obejmuje automatyczne, nieodpłatne rozszerzenie w każdym wariancie ubezpieczenia, bez dodatkowych kosztów:

  • Odpowiedzialność cywilna adwokata pełniącego funkcję kuratora - na dodatkową sumę 25.000 zł.
  • Odpowiedzialność za każdego aplikanta adwokackiego działającego w imieniu adwokata za praktykantów i pracowników oraz inne osoby działające w imieniu adwokata.
  • Ubezpieczenie NNW - na dodatkową sumę 25.000 zł ( dla uszczerbków powyżej 20%).
  • Rażące niedbalstwo adwokata.
  • Klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 200.000 zł.
  • Klauzula OC pracodawcy - na dodatkową sumę 100.000 zł.
  • OC w życiu prywatnym - na dodatkową sumę 100.000 zł.
  • Klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów - na dodatkową sumę 100.000 zł.

W przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia, nowy wariant będzie obowiązywał od dnia następnego po złożeniu deklaracji (decyduje data wpływu deklaracji do ORA).


Druk deklaracji wyboru wariantu ubezpieczenia jest dostępny – do pobrania poniżej lub na stronie www.adwokat.marsh-zawodowe.pl a także w biurze ORA.

Deklarację można złożyć: w biurze ORA lub poprzez adres email do ORA: ora.kielce@adwokatura.pl lub poprzez platformę internetową www.adwokat.marsh-zawodowe.pl 

Wybrany wariant ubezpieczenia będzie obowiązywał od dnia następnego po dniu wpływu deklaracji do ORA (od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu do dnia wpływu deklaracji do ORA adwokat będzie ubezpieczony według wariantu nr 2 tj. 100.000 EUR + 250.000,00 EUR ubezpieczenia dodatkowego).

Druki do pobrania:
Deklaracja OC adwokata
Formularz zgłoszenia szkody NNW
Formularz zgłoszenia szkody OC
Informacja dot. zgłaszania szkód
Informacja dla adwokatów
Informacja o programie
Umowa generalna
Upoważnienie

powrót